Publikacje naukowe

2006

The Motif of Exile, An Analysis of a Basic Literary and Theological Pattern, Theologica Wratislaviensia, seria Monografie, tom 1, Wrocław 2006, ss. 167

Podstawowe linearne i chiastyczne dispositio I Listu do Koryntian, Theologica Wratislaviensia, tom 1, red. J. Zieliński, Wrocław 2006 s. 47-60

Chiastyczna dispositio Pierwszego Listu Jana, Poznańskie Studia Teologiczne tom 20, Poznań 2006, red. F. Lenort, s. 67-75

Ewangelia Izajasza w liście do Rzymian, Studia teologiczno-historyczne Śląska Opolskiego, tom 26, Opole 2006, red. nacz. T. Dola, s. 181-190

2007

Paralelna dispositio Listu do Rzymian Apostoła Pawła, Classica Wratislaviensia, tom XXVII, Wrocław 2007, red. L. Stankiewicz, s. 45-58

Post mortem bezbożnych w literaturze żydowskiej z przełomu er, Theologica Wratislaviensia, tom 2, Wrocław 2007, red. W. Szczerba, s. 25-38

Apostoła Pawła osobowe przedstawienia Ducha Świętego z perspektywy semantycznej, Theologica Wratislaviensia, tom 2, Wrocław 2007, red. W. Szczerba, s. 113-121

Jezus jako UIOS w Corpus Paulinum. Ujęcie typologiczne, Ruch Biblijny i Liturgiczny, tom 3, Kraków 2007, red. nacz. S. Wronka, s. 209-217

2008

SUNEIDHSIS in Romans 2, 12-16, EOS, tom XCV, Wrocław-Kraków-Warszawa 2008, s. 201-226

Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych, Theologica Wratislaviensia tom 3, red. P. Lorek, Wrocław 2008, ss. 144 (red. tomu)

Od ludzkiej przypadłości po boską karę. Śmierć i życie pozagrobowe Antiocha IV Epifanesa w wybranych pismach starożytnych, Theologica Wratislaviensia, tom 3, Wrocław 2008, red. P. Lorek, s. 23-29

Mark Leuchter, The Polemics of Exile in Jeremiah 26-45, Cambridge University Press, Cambridge 2008, s. 320, w: Scripture Bulletin, tom 2, Catholic Biblical Association of Great Britain, 2008, p. 66-67 (recenzja)

Współczesne tolle lege z perspektywy retorycznej. Osobiste czytanie versus zbiorowe słuchanie oraz ich wpływ na interpretację wybranych fragmentów nowotestamentowej literatury epistolograficznej,  “Ja – Wspólnota. Wspólnota – Ja. Próba ujęcia interdyscyplinarnego”, red. E. Kotkowska, J. Moskałyk, M. Wiertlewska, Colloquia Disputationes, tom 9, Poznań 2008, s. 245-260

Retoryczna dispositio 1 Listu do Tesaloniczan Pawła z Tarsu, Rocznik Teologiczny ChAT, tom 1-2, Warszawa 2008, kolegium red., s. 55-65

2009

 Apostoła Pawła pogląd na piekło, Theologica Wratislaviensia, tom 4, Wrocław 2009, red. J. Zieliński,  s. 29-38

Wygnanie z Edenu a rozproszenie w Babel. Literacki i ideologiczny wymiar motywu wygnania w księdze Rodzaju w: Genesis 1-3. Tekst, interpretacje, przemyślenia, red. Z. Pawłowski, Scripta Theologica Thoruniensia, tom 8, Toruń 2009, s. 61-69

Dialog wewnątrzkanoniczny: portrety enigmatycznej postaci Judasza, Filozofia dialogu, tom 7, red. J. Baniak, Poznań 2009, s. 141-150

Retoryka opisów śmierci Heroda Agryppy I, Studia Biblica et Orientalia, tom 1, Lublin – Kraków – Poznań – Warszawa 2009, red. P. Dec, P. Muchowski, M. Münnich, Ł. Niesiołowski-Spanò, s. 245-258

Obietnica prymatu Piotra z perspektywy luterańskiej, Przegląd Religioznawczy, tom 2, red. Bogusław Górka, Warszawa 2009, s. 49-66

2010

Rowan Williams, Przemowa na otwarcie międzynarodowego Kongresu Bonhoefferowskiego (z 3 lutego 2006 roku, Uniwersytet Wrocławski) w: Dietrich Bonhoeffer, red. J. Burnell, P. Lorek, Theologica Wratislaviensia 5, Wrocław 2010, s. 19-25 (tłumaczenie)

Dietrich Bonhoeffer, Theologica Wratislaviensia, tom 5, red. J. Burnell, P. Lorek, Wrocław 2010, ss. 222 (wstęp i redakcja)

2013

Motyw wygnania a doktryna piekła w Nowym Testamencie, Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Warszawa 2013, ss. 249

Skończoność – nieskończoność czasowa piekła w Ewangeliach Synoptycznych w: „Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby”, Theologica Wratislaviensia, tom 8, red. Sławomir Torbus, Wrocław 2013, s. 115-124

Nowotestamentowa modlitwa alternatywą dla duchowości dalekowschodniej w: „Ewangelikalizm polski wobec wyzwań współczesności”, red. Sebastian Smolarz, Sławomir Torbus, Wojciech Kowalewski, EWST i Credo, Wrocław 2013, s. 155-165

Silence of Women. Rhetorical dispositio of 1 Cor 14:34-35, Wratislaviensium Studia Classica olim Classica Wratislaviensia II (XXXIII) Wrocław 2013, s. 21-33

2014

Na trzeci dzień – między dosłownością a symbolicznością ewangelicznych historii objawień zmartwychwstałego Chrystusa w: „Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie…”, red. Andrzej Lorczyk, Sławomir Barć, Jacek Zieliński, Instytut Filozofii UWr, 2014, s. 71-82

2015

Wybrane aspekty koncepcji „jednego ciała” w 1 Liście do Koryntian Apostoła Pawła, w: Ekumeniczna wizja małżeństwa i rodziny. Szansa i życiowe problemy, red. Jarosław M. Lipniak, Opera Theologiae Systematicae, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Wrocław 2015 s. 19-28

2016

Theologica Wratislaviensia 11 (2016), Dietrich Bonhoeffer na 500 lat Reformacji, red. Joel Burnell, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba

2017

Jedno Istnienie i wielość form – reinterpretacja nauk ewangelicznego Jezusa w „Potędze teraźniejszości” Eckharta Tolle, w: Rzecz piękna, mądra, dobra …, tom III, Wszystkim jest jedno. Oryginalna polifonia filozofii, red. Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk, Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław 2017, s. 211-227

Interbyt, uważność i takość – mistrz zen, Thich Nhat Hanh, cytuje Biblię, Wrocławski Przegląd Teologiczny, 25, 2017, nr 1, s. 179-194

„Żyję już nie ja” – Marcina Lutra rozumienie unio mystica Chrystusa z wierzącym, Theologica Wratislaviensia, tom 12, red. Jarosław Lipniak, Piotr Lorek, Wojciech Szczerba, Jacek Zieliński, Wrocław 2017, s. 91-105

Rudolfa Otto interpretacja nowotestamentowej i Marcina Lutra nauki o predestynacji w świetle doświadczenia mysterium tremendum (oddano do druku, Instytut Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego) [oddano do druku]

Nie-dualistyczna rzeczywistość bosko-ludzka jako nieustanne wcielenie w ujęciu Williginsa Jägera (oddano do druku, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu) [oddano do druku]

O odpustach 500 lat później (recenzja książki Bogdana Ferdka), Communio: międzynarodowy przegląd teologiczny. R. 37, nr 2/3 (2017), s. 292-295

2018

Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha i jej implikacje dla praktyki edukacji religijnej (Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski) [oddano do druku]

Biblijny symbol piekła w egzystencjalnym ujęciu Paula Tillicha (Verbum Vitae, Katolicki Uniwersytet Lubelski) [oddano do druku]

Epimenides z Krety – mędrzec grecki w nowotestamentowym Liście do Tytusa 1,12 (EWST) [oddano do druku]

Commentary on the First Letter of Paul to Thessalonians (Central Eastern Bible Commentary) [oddano do druku]

Wieczne męki piekielne w Biblii, Oecumenica Silesiana, półrocznik Akademii Ekumenicznej w Katowicach, 2018, nr 1, s. 73-82

2019

Religia jako metafizyka ludu wpajana w młodym wieku. Dialog między Demofelesem i Filaletesem autorstwa Artura Schopenhauera (Instytut Filologii Germańskiej, Uniwersytet Wrocławski)

Bodhidharma i Paweł. Buddyjskie i chrześcijańskie uzasadnienia postaw życiowych (Communio) [oddano do druku]